Количка
 ()

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

– в сила от 25 май 2018 г. –

1. Увод

1.1. По-долу бихме искали да Ви информираме във връзка с обработването на данните от страна на metaloBox ООД.

1.2. MetaloBox ООД (Пловдив 4023 ул. Нестор Абаджиев 23, наричан по-долу доставчик на услуги, администратор на данните), като администратор на данните, приема за задължително по отношение на себе си съдържанието на настоящото правно известие. Задължава се всяко обработване на данни, свързано с неговата дейност да отговаря на изискванията посочени в настоящия правилник и действащото законодателство.

Правилата за поверителност които се отнасят за управлението на данни във връзка с услугата на metaloBox ООД, достъпна на уеб сайта www.metalobox.bg, са постоянно достъпни на адрес metalobox.bg/cookie

1.3. MetaloBox ООД си запазва правото да променя настоящата информация по всяко време.

1.4. Ако имате въпрос, който не е ясен въз основа на нашето настоящо съобщение, моля, пишете ни на имейл адрес info@metalobox.bg, или на нашия пощенски адрес (Пловдив 4023 ул. Нестор Абаджиев 23 ).

1.5. Настоящата информация за защита на данните съдържа важна информация във връзка с обработката на Вашата лична информация. Предоставяйки личната си информация, Вие приемате условията на настоящата информация за защита на данните. Молим, редовно прочитайте информацията за защита на данните, тъй като промените в нея се прилагат автоматично при обработката на предоставените от Вас лични данни, дори ако при предоставянето на личните Ви данни все още е била в сила предишна информация за защита на данните. Промените на информацията за защита на данните публикуваме на нашите уеб сайтове. Молим, обърнете специално внимание на частите на настоящата информация за защита на данните, подчертани с получер курсив, тъй като те могат да съдържат съществени разпоредби за обработката на личната Ви информация.

1.6. Нашите уеб сайтове: www.metalobox.bg (наричан по-долу "Сайт")

Ако обработката на данните се осъществява на някой от нашите сайтове, с използването на Сайта Вие приемате условията на настоящата информация за защита на данните независимо от това дали сте регистрирани на Сайта.

1.7. Настоящата информация за защита на данните се отнася само за личните данни на съответното физическо лице, предвид това, че данните на юридическите лица или другите организации, които не са квалифицирани като юридически лица не се считат за лични данни.

1.8. Във връзка със защитата на данните се прилагат следните правни разпоредби:

- Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (общ регламент за защита на данните; по-известен като GDPR)

Текста на регламента можете да прочетете тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

- Закон CXII от 2011 г. относно правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричана по-долу Закон за информацията)

Текста на Закон за информацията можете да прочетете тук: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373


2. Администратор на данните

Име: metaloBox ООД

Имейл: info@metalobox.bg

Телефон: +359 878 790 256

Седалище: Пловдив 4023 ул. Нестор Абаджиев 23

Регистрационен номер на фирмата: 130007884

Данъчен номер: BG1300007884


3. Основна информация

3.1. Основното правно основание за обработката на данни от metaloBox ООД (наричана по-долу: metaloBox) е доброволното съгласие на Субекта на данни. В случай на обработка на данните въз основа на съгласие, Субектът на данни има право да оттегли своето съгласие по всяко време, което обаче не засяга законосъобразността на обработката на данните преди оттеглянето.

3.2. Субектът на данни носи отговорност за действителността и точността на предоставените от него лични данни. MetaloBox не проверява истинността на предоставените лични данни. MetaloBox не носи отговорност за обработването на неточни или неверни данни, предоставени от Субекта на данни, или за вреди, причинени на Субекта на данни или на трета страна поради неточна или невярна информация, предоставена от Субекта на данни. MetaloBox не поема отговорност и в случай, че по отношение на дееспособността на Субекта на данни metaloBox бъде заблуден.

3.3. Предоставяне на съгласие

a) В случай на Сайт, става чрез използването на Сайта, чрез регистрация в Сайта или чрез предоставяне на лични данни по друг начин,

b) във всички останали случаи – от страна на Субекта на данни по друг проверим (на хартия, в писмен вид, по електронна поща, факс, видео- и/или звукозапис и т.н.).

3.4. В случай на недееспособен непълнолетен Субект на данни на възраст под 14 г. само законният представител на Субекта на данни може да предоставя лични данни от името на Субекта на данни. За предоставянето на личните данни на недееспособен Потребител е необходима декларация на законния представител. Подписаната декларация трябва да се предаде на metaloBox лично, или да се изпрати по пощата, по електронна поща, факс, съответно декларацията може да бъде направена и по друг проверим начин (например видео- и/или звукозапис).

3.5. За обработка на личните данни на непълнолетно лице с ограничена дееспособност на възраст под 16 г. е необходима декларация за съгласие на законния представител на непълнолетното лице.

3.6. За валидността на правната декларация, съдържаща съгласието на непълнолетно лице навършило 16 г. за обработка на неговите данни (т.е. за регистрация или друг начин на предоставяне на неговите лични данни) не е необходимо съгласието или последващото одобрение на неговия законен представител. Такъв Субект на данни може да даде съгласието си за обработка на данни в зависимост от начина на събиране на данните.

3.7. Съгласието на Субекта на данни трябва да се счита за дадено по отношение на неговите лични данни, указани или предадени за разгласяване при тяхното предоставяне на уеб сайта на представляваното от Субекта на данни юридическо лице.

3.8. MetaloBox – при липса на друга правна разпоредба – обработва получените данни само за целите, описани в настоящата информация, до степен и продължителност, необходима за постигането на тази цел.

3.9. MetaloBox не извършва профилиране.


4. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

a) ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИТЕ на metaloBox

Субекти на данни Физически лица и фирми, закупуващи продукти на metaloBox

Цел на обработването на данните По отношение на продукта, продаван от metaloBox на Субекта на данни, сключването на договора, изпълнението на задачите, свързани с изпълнението на договора (напр. доставка, фактуриране и др.)

Изпълнение на задълженията за фактуриране и съхранение на документи съответно на правните разпоредби

Обхват на обработваните данни Име*, данни на фирмата*, домашен адрес*, телефонен номер*, име на поръчания продукт*, и техническа информация, свързана с доставката на поръчания продукт (напр. клиентски номер, име на поръчания продукт, сума на абонаментната такса, наличност на пощенска кутия и т.н.)

Правно основание за обработката на данни Изпълнение на договор

Изпълнение на правни задължения по отношение на издаването и запазването на счетоводни документи

Обработващ данните Gemini-IT ООД Н-8000 гр. Секешфехервар, ул. Хад 1-3

Олсен Акаунтинг ЕООД, гр София, ул. 6-ти септември 32, ет 2, ап 2

Продължителност на обработката на данните Съхраняване на данните за покупката: за неопределен период от време.

Договор за покупко-продажба и фактури: 8 години след прекратяването на абонамента въз основа на задължението за водене на счетоводна документация, въпреки това през това време – при липса на съгласие – metaloBox не се използва данните за други цели.

Ако Субектът на данни е дал и съгласие за директни бизнес цели, вижте по-долу точки j) и k).

Други Данните, отбелязани с *, са необходими за сключване на договора. Ако не предоставите тези данни, metaloBox не може да сключи договор за абонамент с Вас или да предостави други услуги.

Продължителност на обработката на данните Съхраняване на данните за покупката: за неопределен период от време.

Фактури: 8 години след прекратяването на абонамента въз основа на задължението за водене на счетоводна документация, въпреки това през това време – при липса на съгласие – metaloBox не се използва данните за други цели.

Ако Субектът на данни е дал и съгласие за директни бизнес цели, вижте по-долу точки j) и k).

Други Данните, отбелязани с *, са необходими за сключване на договора. Ако не предоставите тези данни, metaloBox не може да сключи договор за абонамент с Вас.

b) ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ, ПАЗАРУВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Субекти на данни Посетителите на Сайта на metaloBox и лицата правещи там поръчки, купувачите на продуктите във онлайн магазина

Цел на обработването на данните Обслужване на достъпните в Сайта услуги, създаване на регистрация, идентифициране на потребителя, пазаруване

Обхват на обработваните данни Име*, имейл адрес*, данни на фирмата*, телефонен номер*, други лични данни, които Субектът на данни предоставя при използването на Сайта, в зависимост от естеството на Сайта

Правно основание за обработката на данни Съгласие

Обработващ данните Доставчик на хостинг услуги

Продължителност на обработката на данните До заличаването на регистрацията или съдържанието, предоставено от Субекта на данни от страна на Субекта на данни, или оттеглянето на съгласието. Ако Субектът на данни е дал и съгласие за директни бизнес цели, вижте по-долу точки j) и k).

Други Данните, отбелязани с *, са необходими за поръчването и изпращането на каталог. Ако не предоставите тези данни, не можете да направите поръчка и да поискате каталог.

Във връзка с данните, събирани при сърфирането в Сайта, вижте нашата информация за “бисквитките”.

c) ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Субекти на данни Лицата, които се абонират за информационните бюлетини на нашите сайтове

Цел на обработването на данните Изпращане на информационен имейл за съдържанието на Сайта

Обхват на обработваните данни Име*, имейл адрес*,

Правно основание за обработката на данни Съгласие

Обработващ данните Доставчик на услуги за приложение за групово изпращане на имейли: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – използване на приложение за изпращане на имейли Mailchimp

Създател на уебсайтове: Melkweg Digital ООД Н-1036 гр. Будапеща, ул. Пачиртамезьо 41-43 бл. 50

Продължителност на обработката на данните до оттегляне на съгласието

Други Данните, отбелязани с *, са необходими за използването на услугата. Ако не предоставите тези данни, metaloBox не може да изпраща информационни бюлетини.

d) ДИРЕКТНИ БИЗНЕС ЦЕЛИ, ЕЛЕКТРОНЕН И ТЕЛЕФОНЕН ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Субекти на данни Лицата, които чрез различни канали (например при подписване на договор, телемаркетинг и др.), са дали съгласието си за обработване на техните данни за директни бизнес цели и за директни запитвания от такъв вид

Лицата, с които metaloBox е бил в договорно отношение

Цел на обработването на данните Провеждане на запитвания с директни бизнес цели: информиране за продуктите, услугите и промоциите на metaloBox

По отношение на лицата, с които metaloBox е бил в договорно отношение: рекламиране на продукти и услуги, подобни на продукта или услугата, използвани от Субекта на данни

Обхват на обработваните данни Име, имейл адрес, телефонен номер (фиксиран или мобилен)

Правно основание за обработката на данни Съгласие

Законен интерес по отношение на лицата, с които metaloBox е бил в договорно отношение

Обработващ данните Доставчик на услуги за приложение за групово изпращане на имейли: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – използване на приложение за изпращане на имейли Mailchimp

Gemini-IT Magyarország ООД (Gemini-IT Magyarország Kft.), Н-8000 гр. Секешфехервар, ул. Хад 1-3 (Н-8000 Székesfehérvár Had u. 1-3.)

Продължителност на обработката на данните До оттегляне на съгласието

По отношение на лицата, с които metaloBox е бил в договорно отношение: до възражение от страна на Субекта на данни

Други Название на законния интерес: директни бизнес цели (въз основа на алинея (47) на преамбюла на GDPR,

MetaloBox предоставя възможност за възражение (отписване), така че ако Субектът на данни декларира, че не желае да получава промоционални предложения от metaloBox, неговите данни ще бъдат изтрити и няма да бъдат използвани за тази цел от metaloBox.

e) ИНФОРМАЦИЯ ОТ metaloBox ЗА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ

Субекти на данни Лицата, използващи услугите на metaloBox

Цел на обработването на данните Поддържане на контакт във връзка с услугите, предоставяни от metaloBox, и изпълнението на договора

Обхват на обработваните данни Име, адрес, телефонен номер, имейл адрес (ако е необходимо)

Правно основание за обработката на данни Изпълнение на договора

Обработващ данните Доставчик на услуги за приложение за групово изпращане на имейли: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – използване на приложение за изпращане на имейли Mailchimp

Gemini-IT ООД Н-8000 гр. Секешфехервар, ул. Хад 1-3

Продължителност на обработката на данните Докато се използва услугата

Ако Субектът на данни е дал съгласие за директни бизнес цели, вижте по-долу точки j) и k).

Други Тази обработка на данни включва предоставяне на важна информация от страна на metaloBox, свързана с предоставянето на услугите, чрез имейл, по телефон или в писмен вид (така наречените системни съобщения и информация), така че от получаването на тази информация не може да се отписва или да бъде отказано.

f) ДРУГА КОМУНИКАЦИЯ, ОБРАБОТКА НА ЖАЛБИ

Субекти на данни Лице, потърсило metaloBox или подало жалба

Цел на обработването на данните В случай на контакт от страна на Субект на данни, цел на обработването на данни, зависеща от целта на контакта (напр. отговаряне на входящи имейли, уреждане на жалби по същество и информиране за предприетите стъпки и т.н.)

Обхват на обработваните данни Име, имейл адрес, телефонен номер, домашен адрес (в зависимост от това Субектът на данни кои данни предоставя, или чрез какъв канал се извършва комуникацията)

Правно основание за обработката на данни Законен интерес

Обработващ данните Gemini-IT ООД Н-8000 гр. Секешфехервар, ул. Хад 1-3

Продължителност на обработката на данните В зависимост от естеството на комуникацията или жалбата, но във всички случаи най-малко 3 години след уреждането на жалбата

Други Название на законния интерес: последваща доказуемост на съдържанието на комуникацията с клиента, уреждане на жалби, осигуряване на качеството.

g) НАБЛЮДЕНИЕ С КАМЕРА

Субекти на данни Лица, които влизат в помещенията на metaloBox

Цел на обработването на данните Защита на живота и физическата цялост на служителите и другите Субекти на данни

Защита на паричния поток, осъществяван в седалището, местата на стопанска дейност и филиалите на metaloBox, както и на намиращите се там продукти, оборудване, технически стоки и други ценности, представляващи значителна стойност, както и опазване на тяхната стойност и състояние.

Системата от камери, използвана за тези цели, е решение за сигурност, предназначено да предотвратява злополуки и противозаконни действия, свързани с причиняване на щети, освен това служи за разкриване на установени нарушения и предоставяне на доказателства в административно или съдебно производство.

Обхват на обработваните данни Изображение и портрет, наблюдавано поведение

Правно основание за обработката на данни Законен интерес по отношение на служителите на metaloBox

Съгласие по отношение на влизащи и пребиваващи в помещенията на metaloBox трети лица Субекти на данни, което се дава от Субекта на данни с влизането в помещението и пребиваването в него. Информираността за съгласието се осигурява от знаци за повишаване на осведомеността, намиращи се в помещенията.

Обработващ данните Gemini-IT ООД Н-8000 гр. Секешфехервар, ул. Хад 1-3

Продължителност на обработката на данните При липса на използване – 2 (две) седмици след извършването на записа

Получатели В случай на производство за нарушение или наказателно производство – органите, които извършват производството, съдилищата

Други Название на законния интерес: защита на личността и имуществото.

MetaloBox поставя отделни камери на място и с ъгъл на гледане, съответстващи на целта за защита на личността и имуществото, посочени по-горе. Камерите записват само изображения, не са подходящи за записване на звук.

Точното местоположение на камерите, техните функции, записаните събития и ъгълът на гледане на камерите са указани в Правилата за камерите на metaloBox, които могат да се видят при поискване при влизане в помещенията на metaloBox.

Право за разглеждане и преглеждане имат служителите на metaloBox, разполагащи със съответното разрешение.

i) ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕТЕНЦИИ, СПОРОВЕ, ОФИЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Субекти на данни Лицата, към които metaloBox предявява искане за изпълнение на претенции (напр. metaloBox изпраща официално уведомително писмо за претенцията или инициира съдебно производство за заплащане на такса), или тези, които предявяват искане за изпълнение на претенции към metaloBox

Субекти на данни, чиито данни се обработват във връзка със случай по официална процедура

Цел на обработването на данните Изпълнение, принудително изпълнение на претенции на metaloBox, в случай на искане за изпълнение на претенции срещу metaloBox – доказване на позицията на metaloBox, изпълнение на официални запитвания, искания

Обхват на обработваните данни Име, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, друга информация, свързана с претенцията

Правно основание за обработката на данни Законен интерес

Изпълнение на правни задължения

Обработващ данните Ищван Модра, Алба Консулт, 1000 София

ул.Петър Парчевич 21., ет. 2, ап. 4

Продължителност на обработката на данните 8 години след окончателното завършване на изпълнението на претенцията или процедурата по нея

Получатели Ако е необходимо, юридически представител

Орган на властта

Други Название на законния интерес: събиране на дългове, изпълнение на претенции, правна защита

j) „ROBINSON СПИСЪК”

Субекти на данни Лица, които са възразили срещу запитвания с директни бизнес цели

Цел на обработването на данните Предотвратяване на незаконни операции по обработка на данни

Обхват на обработваните данни Имейл адрес, телефонен номер, име

Правно основание за обработката на данни Законен интерес

Обработващ данните metaloBox ООД

Продължителност на обработката на данните До даване на съгласие

Други Название на законния интерес: интересът на MetaloBox да спазва съответните закони за защита на данните и другите правни разпоредби, и да се съобрази с молбата на Субекта на данни, свързана със самоопределението

k) ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

Субекти на данни Лица за контакт на бизнес партньори

Цел на обработването на данните Осигуряване на гладка, безпрепятствена комуникация по време на договорните взаимоотношения чрез лицата за контакт, за тази цел е необходимо metaloBox да знае данните на лицата за контакт

Обхват на обработваните данни Име, имейл адрес, телефонен номер, име на съответната фирма и евентуално длъжност

Правно основание за обработката на данни Законен интерес

Обработващ данните metaloBox ООД

Продължителност на обработката на данните Срокът на договора, даващ основанието, съответно, ако личните данни са включени в договора или във фактура, издадена във връзка с него, съгласно правилата за счетоводните документи, тези документи се съхраняват от metaloBox в продължение на 8 години

Други Название на законния интерес: осигуряване на необходимата комуникация при изпълнение на договори, сключени с трети страни

5. Обработка на данни

5.1. За обработващ данни се счита всяко физическо или юридическо лице или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора на данни. Обработката на данни не предполага вземане на решения, свързани с данните: обработващият данни изпълнява решенията за обработка на данни, взети от администратора на данни.

5.2. При предоставянето на подробна информация, свързана със отделните случай на обработка на данни, metaloBox указа личността на обработващите данни и техните задачи (вижте точка 4 по-горе). Предвид това, че настоящата информация не е подходяща за указване на всички обработващи данни, ще обобщим услугите, предоставяни от обработващите данни, използвани от metaloBox:

a) доставка

b) предоставяне на хостинг

c) поддържащи ИТ услуги

d) услуги за изпращане на информационен бюлетин и групово имейл

e) осигуряване и контрол на софтуер за корпоративно управление

f) приемане и препращане на обяви към metaloBox (външни места за приемане на обяви)

g) специалисти по продажбите

h) осигуряване и контрол на софтуер за фактуриране

i) фактуриране

j) счетоводство

5.3. В определени случаи (промоции и т.н.) metaloBox може да използва и друг(и) обработващ(и) данни, за който/които предоставя информация в съответните условия на участие.

5.4. Обработващият данни не може да взема съществени решения относно обработката на данните, научените лични данни може да обработва само в съответствие с разпоредбите на metaloBox, не може да обработва данни за собствени цели, освен това е длъжен да съхранява и запазва личните данни съгласно разпоредбите на metaloBox.

6. Предаване на данни

6.1. При описването на случаите на обработка на данните, metaloBox изброи получателите при предаване на данни и техните категории.

6.2. Освен това, metaloBox въз основа на законния си интерес (напр. създаване на единен регистър на ниво група за административни цели), може да предава личните данни на следните компании, принадлежащи към групата компании:

metaloBox BH d.o.o. 78000 BANJA LUKA Vladike Platona br 3.

metaloBox Bohemia s.r.o. 66902 ZNOJMO Mariánské náměstí 965/6.

METALOBOX D.O.O 40000 ČAKOVEC Dr. Ivana Novaka 38

metaloBox d.o.o. 9000 MURSKA SOBOTA Obrtna ulica 28

METALOBOX GMBH 1300 WIEN-FLUGHAFEN Office Park 1. Top B02

METALOBOX ROMÂNIA, SRL 310058 ARAD Str.Dorobantilor, nr.78,et.1, birou 6, jud.Arad

metaloBox ROM-SUD SRL 520033 SFANTU GHEORGHE Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Уведомяваме Ви, че в групата компании metaloBox Kft целите и средствата за обработка на данните се определят от metaloBox, съответно на това, групата компании MetaloBox представлява група компании по смисъла на GDPR, в която metaloBox е контролната компания, а останалите компании от групата са контролирани от нея компании.

6.3. Предаването на лични данни на Субекта на данни е възможно на трети лица, които купуват – частично или изцяло – принадлежащ на metaloBox дял, или принадлежаща на metaloBox услуга (правоприемство на администратор на данни). В такъв случай съхраняваните от metaloBox лични данни на Субекта на данни, също могат да се предадат до степен, обоснована от транзакцията. За такова предаване не се изисква предварителното съгласие на Субекта на данни, но metaloBox предварително информира Субекта на данни, като ако Субектът на данни възразява срещу предаването на данни, неговите данни няма да бъдат предадени.

6.4. В случай на автоматизирана обработка на данни, въз основа на своето съгласие или изпълнението на договора, Субектът на данни по отношение на обработваните данни, предоставените от него на metaloBox, може да поиска metaloBox – ако това е технически осъществимо – да ги предаде на администратор на данни, различен от metaloBox, в маркиран, широко използван, машинно четим формат; данните на получаващия администратор на данни, необходими за предаването на данните, се съобщават от Субекта на данни. За пречките за изпълнението на такова искане за предаване metaloBox уведомява Субекта на данни в разумен срок.

6.5. MetaloBox има право и задължение да предоставя на компетентните органи всички намиращи се на негово разположение и правилно съхранявани лични данни, което се изисква от закон или е предмет на окончателно официално задължение. За подобно предаване на данни и произтичащите от това последици metaloBox не носи отговорност.

7. Предаване на данни в трета държава

7.1. MetaloBox не предава лични данни на администратор на данни, установен в трета страна (т.е. извън ЕИП).

7.2. В някои случаи metaloBox може да използва обработващ данни, установен в трета държава. Например, в някои случаи metaloBox за групово изпращане на информационни бюлетини използва доставчика на услугата MailChimp The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Mailchimp функционира в рамките на одобреното през 2016 г. споразумение Privacy Shield, което позволява законното предаване на данни между администраторите на данни и обработващите данни на Европейския съюз и Съединените американски щати.

8. Сигурност на данните

8.1. MetaloBox се грижи за сигурността на данните съгласно съответните разпоредби.

8.2. Във връзка с мерките за сигурност на данните, metaloBox предприема по-специално технически и организационни мерки, установява процедурните правила, които гарантират защитата на обработваните данни от неоторизиран достъп, промяна, предаване, разкриване, заличаване, унищожаване, случайно унищожаване или повреди, както и от това да станат недостъпни, поради промени в използваната техника.

8.3. При определянето и прилагането на мерките за сигурност на данните metaloBox взема предвид актуалната степен на развитие на техниката. Сред многото възможни решения за обработка на данни, metaloBox избира това, което осигурява по-високо ниво на защита на личните данни, освен ако това би представлявало непропорционално затруднение за metaloBox. MetaloBox налага тези изисквания и към обработващите данни.

8.4. MetaloBox се ангажира да призове всяка трета страна, на която евентуално може да предаде или прехвърли данните, да спазва гореуказаните ангажименти. Но в случай на законно предаване на данни от metaloBox, metaloBox не носи отговорност за щетите, причинени от получателя.

8.5. Всички служители на metaloBox, въз основа на трудовото си или друго правоотношение, са длъжни да спазват гореуказаните принципи за обработка на данните и сигурност на данните.

9. Правата на Субекта на данни във връзка с обработката на неговите лични данни

9.1. Субектът на данни по всяко време може да поиска информация относно обработката на засягащите го данни на контактите, указани в настоящата информация, може да поиска корекция, заличаване на свързаните с него данни или ограничаване на тяхното обработване, и може да възрази срещу обработването на такива лични данни. Субектът на данни освен това има право на преносимост на данните.

9.2. Без неоправдано забавяне, но във всички случаи в рамките на един месец от получаването на искането, metaloBox уведомява Субекта на данни за мерките, взети след подаване на искането, според указаното по-долу. Ако е необходимо, като се вземе предвид сложността на искането и броя на исканията, този краен срок може да бъде удължен с още два месеца. MetaloBox ще предостави информация за удължаването на крайния срок, като посочи причините за забавянето, в рамките на един месец от получаването на искането. Ако искането е получено по електронен път, доколкото е възможно и информацията ще бъде предоставена по електронен път, освен ако Субектът на данни не поиска друго. Ако преценим, че не е необходимо да предприемем мерки във връзка с искането на Субекта на данни, ние ще уведомим Субекта на данни незабавно, но не по-късно от един месец от получаването на искането, за причината за непредприемане на мерки, както и за правото му да подаде жалба до Органа за защита на данните, и да упражни правото си на обжалване в съда.

9.3. Изпълнението на исканията е безплатно, но ако искането е очевидно неоправдано или – особено поради неговия повтарящ се характер – преувеличено, предвид административните разходи, възникнали във връзка с искането, metaloBox може да наложи разумна такса или да откаже да изпълни искането.

9.4. Ако относно самоличността на подалия искането Субект на данни има обосновано съмнение, за потвърждаването на самоличността му може да се изиска допълнителна информация.

9.5. По искане на Субекта на данни metaloBox дава информация за това, дали неговите данни са в процес на обработване, и ако това е така, Субектът на данни има право да получи достъп до информациите за свързаните с него лични данни, обработвани от metaloBox, за целите на обработката на данни, съответните категории данни, получателите или категориите получатели, на които личните данни са съобщени или ще бъдат съобщени, планираната продължителност на обработката на данните или аспектите за определянето на периода, както и за източника на данни.

9.6. При поискване metaloBox предоставя на Субекта на данни копие от личните данни, предмет на обработката на данни. За допълнителни копия, поискани от Субекта на данни, може да бъде начислена разумна такса въз основа на административните разходи. Ако Субектът на данни е подал искането си по електронен път, информацията трябва да бъде предоставена в широко използван електронен формат, освен ако Субектът на данни не поиска друго.

9.7. Субектът на данни може да поиска коригиране на неточните данни, а също така има право да поиска допълването на непълните данни.

9.8. Субектът на данни може да поиска от metaloBox да изтрие личните данни, ако

a) те вече не са необходими за целта, за която е извършена обработката на данните;

b) Субектът на данни оттегли съгласието си и за обработката на данни няма друго правно основание;

c) за това са налице условията според точка 9.13;

d) обработката на данните е незаконна;

e) те трябва да бъдат заличени, за да се изпълни правно задължение на metaloBox,

f) Субектът на данни е непълнолетно лице на възраст под 16 години.

9.9. MetaloBox заличава данните съответно на указаното по-горе искане, освен ако по-нататъшната обработка на данните не е

a) упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и достъп до информация,

b) изпълнение на изискващо я законово задължение на metaloBox,

c) необходима за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.10. По искане на Субекта на данни, metaloBox ограничава обработването на данни, ако

a) Субектът на данни оспорва точността на личните данни, в този случай ограничението се отнася за периода, който позволява проверката на точността на данните,

b) въпреки че обработката на данни е незаконна, Субектът на данни е против заличаването и вместо това иска ограничаването,

c) metaloBox вече не се нуждае от обработката на данните, но Субектът на данни я иска за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции,

d) Субектът на данни съответно на точка 9.13. е възразил срещу обработката на данните, като в този случай ограничаването се отнася за периода докато не бъде установено основателните причини на администратора на данни имат ли предимство пред основателните причини на Субекта на данни.

9.11. Ако обработката на данните е обект на ограничения, както е описано по-горе, такива лични данни – с изключение на съхранението – могат да се обработват само със съгласието на Субекта на данни, или за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго лице, или за важен обществен интерес на Съюза или на държава членка. За прекратяването на ограничението metaloBox уведомява предварително искащия това Субект на данни.

9.12. За коригирането, заличаването или ограничаването metaloBox уведомява Субекта на данни и тези, на които преди това е предал данните. MetaloBox не извършва уведомяване ако това е невъзможно или изисква много усилия. Ако metaloBox е разкрил личните данни и е длъжен да ги заличи, вземайки предвид наличните технологии и разходите за осъществяването, предприема разумно очаквани стъпки, включително технически мерки, за да информира администраторите на данни, които обработват данните, че Субектът на данни е поискал заличаването на линковете към въпросните лични данни или на копието, съответно дубликата на тези лични данни.

9.13. Субектът на данни може да възрази срещу обработването на неговите лични данни,

a) ако това става въз основа на правен интерес; в този случай, обработката на данните не може да бъде продължено, освен ако не е обоснована от ползващи се с предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни убедителни законови основания, или причини, свързани с установяването, упражняването или защитата на правни претенции,

b) ако става в интерес на директни бизнес цели или във връзка с това; в такъв случай обработката на данни за тази цел не може да бъде продължено.

Точки 9.2-9.4. се прилагат и в случай на възражение.

9.14. Съгласно правото на преносимост на данните, Субектът на данни от една страна може да поиска от metaloBox, ако е технически осъществимо, да получи своите обработвани данни в маркиран, широко използван в машинно четим формат, и самият той да ги предаде на който и да е администратор на данни, от друга страна, може да поиска предаването на данни от metaloBox съответно на точка 6.4.

9.15. Ако metaloBox не изпълни указаното по-горе искане на Субекта на данни, не по-късно от един месец след получаване на искането го уведомява за причината за това.

9.16. Ако Субектът на данни счита че неговите права, свързани с личните данни, са били нарушени, моля, изпратете жалбата си до metaloBox на един посочените по-долу контакти.

9.17. Независимо от уведомлението на metaloBox, можете също да се свържете с органа на властта. Ако решите така, можете да направите заявление при органа на властта на следните контакти:

Комисия за зашита на личните данни

Адрес: гр София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/1-53-519

Факс: 02/91-53-525

Имейл: kzld@cpdp.bg

9.18. В случай на незаконно обработване на данни, можете да инициирате граждански иск. Преценката на делото е в юрисдикцията на областния съд. Делото може да се инициира пред областния съд по местоживеене (по препратката по-долу можете да намерите списъка и данните за контакт на областните съдилища: http://www.vks.bg/vks_p12.htm

10. Промените в информацията за защита на данните се публикуват на Сайта. За обработката на лични данни важи винаги актуалната действаща информацията за защита на данните, дори и в случаите, когато при регистрацията на Субекта на данни, или при предоставянето на неговите данни по друг начин, все още е била в сила предишна информация за защита на данните.

11. Контакти

11.1. Ако имате въпроси, коментари или искания относно тази информация за защита на данните, бихте искали да подадете жалба или желаете да упражните правата си съгласно точка 10, моля свържете се с нас чрез следните данни за контакт:

Име: metaloBox ООД

Имейл: info@metalobox.bg

Телефон: +359 878 790 256

Седалище: Пловдив 4023 ул. Нестор Абаджиев 23

Регистрационен номер на фирмата: 130007884

Данъчен номер: BG130007884

12. Действие

Тази информация за защита на данните важи от 25 май 2018 година.

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИТЕ”

Какво представлява “бисквитката”?

“Бисквитката” е безопасен текстов файл, запазен на Вашия компютър или мобилно устройство от уеб сайт, който посещавате. Файлът се използва от сайта за идентифициране на Вашето присъствие и действията Ви с цел автоматично приспособяване на посещението Ви към Вашите нужди. Когато посетите уеб сайта на metaloBox, нашият сървър може да запише “бисквитки” на Вашия компютър. Вашият уеб браузър може да Ви помоли да приемете такива файлове, освен когато сте настроили браузъра си да приема автоматично всички “бисквитки”.

Защо използваме “бисквитки”?

“Бисквитките” основно предоставят услуга на нашите клиенти, и тяхната функция е да увеличават приложимостта и отзивчивостта на сайта на metaloBox.

Използвайки “бисквитките”, можем да предоставим следните:

• По-бърз и по-лесен достъп до всяко съдържание.

• Проследяване на елементите в пазарската Ви кошница.

• Проследяване на моделите на трафика и поведението и предпочитанията на посетителите, което позволява усъвършенстването на нашия уеб сайт.

• Възможност за споделяне на уеб сайтове на сайтове за социални медии.

Вашето съгласие

Използвайки нашия уеб сайт и разглеждайки съдържанието, Вие се съгласявате да използваме “бисквитки” в съответствие с нашия принцип за защита на данните. Ако не искате да разрешите “бисквитките”, имате възможност да ги блокирате. Не забравяйте обаче, че ако блокирате “бисквитките”, сайтът ни няма да работи оптимално.

Важно предупреждение във връзка с “бисквитките”: “Бисквитките” или данните, събрани с използване на “бисквитките”, няма да бъдат предадени на трети страни.

На този сайт metaloBox използва три вида “бисквитки”:

1. Строго задължителни “бисквитки”

2. Функционални “бисквитки”

1.

Вид “бисквитки”: Строго задължителни “бисквитки”

Функция: Тези “бисквитки” позволяват навигирането в уеб сайта и използването на функциите на сайта.

Събира лични данни: Да, но ... Събраните данни се съхраняват само временно.

2.

Вид “бисквитки”: Функционални “бисквитки”

Функция: Тези “бисквитки” помагат да разберем как уеб сайтът се използва от посетителите, с цел по-нататъшното усъвършенстване на работата на уеб сайта и промяна на предлагания тип съдържание. Осъществяването на тези услуги обикновено поверяваме на независими измервателни и изследователски компании („компании трети страни”). “Бисквитките”, създадени от тези компании, наричаме “бисквитки от трети страни”.

Събира лични данни: Да, но събраната информация идентифицира само вашия компютър, а не вашата самоличност. Обобщаването на събраните данни се извършва анонимно.

Блокиране на “бисквитките”

Ако не искате бисквитките да се съхраняват от компютъра Ви, с помощта на браузъра си можете да блокирате използването на "бисквитките". Трябва да знаете, че ако блокирате "бисквитките", сайтът ни и другите сайтове може да не работят оптимално.